تماس با ما    ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
    28 مرداد, 1396 / 0 نظر پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM در تونل انتقال آب تهران – کرج

    انتخاب ماشین حفر تونل مناسب با توجه به شرایط حاکم در مسیر حفاری یکی از مهمترین فاکتور های تعیین کننده در موفقیت پروژه می باشد و قبل از شروع حفاری با TBM لازم است اطلاعات دقیقی از شرایط زمین بدست آید. با آگاهی از شرایط زمین و ارزیابی صحیح نحوه عملکرد عوامل موثر بر کارکرد TBM می توان تا حدود زیادی کارکرد TBM  در شرایط مورد نظر را پیش بینی نمود. پارامترهای بسیاری از جمله خصوصیات ماده سنگ، خصوصیات توده سنگ، هندسه کاتر، هندسه برش، مشخصات ماشین و پارامترهای اجرایی را می توان در پیشروی ماشین حفار موثر دانست. تونل انتقال آب کرج - تهران به طول 15981 متر بوسیله ماشین TBM ساخت شرکت هرنکنشت آلمان حفاری خواهد شد. با توجه به داده های اکتشافی طول مسیر به 9 بخش با شرایط زمین شناسی مختلف که بطور متناوب تکرار می شود، تقسیم شد که برای هر قسمت نرخ پیشروی با استفاده از دو روش NTH وQTBM  تخمین زده شده است به نحوی که ماشین در بهترین حالت با سرعت 17/33 متر بر ساعت و بدترین حالت 1/34 متر بر ساعت حفاری خواهد کرد، بیشترین نرخ پیشروی روزانه 22/61 متر که از روش QTBM و کمترین نرخ پیشروی روزانه 6/86 متر که از روش NTH بدست آمد. همچنین یک رابطه بین RMR و نرخ پیشروی بدست آمده است. کل زمان پروژه با روش NTH سه سال و دو ماه و با روش QTBM چهار سال و بیست روز بدست آمد.

    پاسخ دهید