تماس با ما    ماموریت ما همراه بودن با شما تا انتهای پروژه است
    بکار بستن تجربه = افزایش بهره وری ، کاهش توقفات

    یکی از مهترین اهداف شکل گیری شرکت تونل ساز ماشین تشکیل تیم کارشناسی مجرب جهت ارائه خدمات فنی و اجرائی به تونل های مکانیزه بوده است . از ملزومات موفقیت در اجرای پروژه ها استفاده از تجارب ارزشمند حاصله از تونل های حفاری شده است در این راستا شرکت تونل ساز ماشین با فراهم سازی بستر مناسب جهت گردآوری این تجارب سعی در به مشارکت گذاشتن آن با مشتریان خود دارد .
    این مشارکت در قالب های مختلف از سوپروایزری و کنترل عملیات اجرایی تا راهبری کامل دستگاههای TBM و تجهیزات مربوطه آن قابل اجرا خواهد بود .